INTEGRITETSPOLICY

 

Roynes Magasin AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter enligt gällande lagar och regler. Vi vill med denna policy att du ska känna dig trygg över att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Roynes Magasin AB sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679)

Roynes Magasin AB, 556737-6214, är personuppgiftsansvarig för behandling av era uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Dessa personuppgifter kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köp-, betal- och orderhistorik.

Roynes Magasin AB handlar inte med eller på annat sätt överför personlig identifierbar information till utomstående tredje parter. Dock anser vi att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Dina uppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för att uppfylla krav på t ex bokföring. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig och av dig underskriven begäran per post till; Dataskyddsombud, Roynes Magasin AB, Bergängsvägen 20, 662 36 Åmål. Den kan alltså inte skickas per e-post. Samma adress gäller om du önskar komma i kontakt med oss för att t ex rätta felaktiga uppgifter, begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

Datainspektionen, 202100-0050, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar i integritetspolicy

Roynes Magasin AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när så är nödvändigt för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

info@roynesmagasin.se
Bruksvägen
666 93  Gustavsfors
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter
Kontakta oss
Copyright © Roynes Magasin AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram